Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky - nákupný rád
 
 
 

1.Predávajúci  prevádzkovateľ

Obchodnépodmienkya reklamačný poriadokbližšie vymedzujúaupresňujú právaa povinnostipredávajúcehoakupujúceho. Prevádzkovateľominternetovéhoobchodu naadresewww.krbove-kachle-krby.sk je spoločnosťRBBusinessSlovakia, s. r. o.so sídlomŠupkova 43/3, 976 81 Podbrezová , IČO: 45550026, DIČ: SK2023117437

Predávajúcim je spoločnosť RB Business Slovakia, s. r. o., RB Shop, s. r. o. nebo Bánik, s. r. o.


Všetky zmluvné vzťahysú uzatvorenévsúladesprávnymporiadkom Slovenskejrepubliky.Ak je zmluvnoustranouspotrebiteľ, riadia sa vzťahyneupravenéobchodnýmipodmienkamiObčianskymzákonníkom(č.40/1964Zb.)Azákonom oochranespotrebiteľa(č.250/2007 Zb.). Ak je zmluvnoustranouinýsubjekt, riadia sa vzťahyneupravenéobchodnýmipodmienkamiobchodnýmzákonníkom(č.513/1991Zb.), Všetko v znenínoviel.

2.Ceny tovaru
Cenyujednotlivéhotovaru súuvádzané vrátaneDPHv zákonnejvýške.U tovaruoznačenéhoakoAkčná zľavaaleboVýpredajplatíšpeciálnazníženácenalen dovypredaniazásobtovaru alebo ukončenieplatnosti.Vprípade objednaniatovaru zašpeciálnuakciovú cenu, ktoré je užvypredané, bude otejto skutočnostizákazníkinformovanýčonajskôr.Predávajúcisivyhradzujenedodaťobjednanýtovar vprípade, že dodávateľzvýšilcenu tohtotovaru aleboje užvypredané. Vtomto prípade môžezákazníkpotvrdiťobjednávkuna tovarv novejakutálnícene aleboobjednávkubezpostihustornovať.

3.Spôsobplatby

Platbaza tovar jemožné vykonaťnadobierkuvhotovostipri odovzdaníobjednaného tovaru, alebovopred nazáklade zálohovejfaktúrybankovýmprevodom.Tovar musí byťuhradený maxdo30dnípo zaslanízálohovejfaktúry, inak jeobjednávkapovažovanázaneplatnú. Pri platbev hotovostiodovzdávatepeniaze (kúpnu cenu)prepravcovi-vodičovi, tenVámnaopakodovzdápotvrdenkuo zaplatení, resp. faktúrusplatbouza hotové.

4. Doprava
Doprava tovaru prebieha nasledujúcim spôsobom:
Prepravnou službou Raben Logistics, Slovenskou poštou alebo vlastnými dopravnými prostriedkami predávajúceho.

O termíne dovozu tovaru je zákazník informovaný dodávateľom zpravidla 1-3 dni vopred. Cena za dopravu tovaru na území ČR a SR je stanovená podľa aktuálneho cenníka dopravy a zákazník si pri objednávke môže zvoliť aký druh odberu tovaru zvolí a za akých cenových podmienok. Tovar bude dodaný na miesto, ktoré uvediete vo svojej objednávke. Obvyklý čas doručovania je v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00 hod Prepravca by mal telefonicky avizovať dodanie 30 min - 1 hod vopred. Zákazník je povinný zabezpečiť v dohodnutý deň človeka, ktorý prevezme tovar (buď sám zákazník, alebo ním poverený človek). Zákazník sa môže s dopravcom dohodnúť na čase doručenia zásielky, doručenie zásielky je možné v prípade potreby odložiť na druhý deň, kedy sa môže závoz po dohovore bezplatne zopakovať.

Nie je povinnosťou vodiča sťahovať zásielky do bytov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Objednaný tovar rozvážame po území Českej republiky a Slovenské republiky. Tovar, ktorý Vám bude dodaný vo viditeľne poškodenom obale zásadne nepreberajte a vráťte ho prepravcovi a do prepravného listu vyznačte dôvod neprevzatia - "poškodená zásielka". My zariadime dodanie náhradného bezchybného tovaru, samozrejme zadarmo. Upozorňujeme Vás, že momentom prevzatia tovaru (tj podpisom prepravného listu) na seba preberáte riziko za poškodenie tovaru pri preprave a nebude teda možné následne z tohto dôvodu tovar reklamovať. Preto prosím pred prevzatím veľmi dôkladne skontrolujte úplnosť a celistvosť prepravného obalu, až potom tovar preberte. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave Vám nebudú účtované žiadne dodatočné náklady. Ďalej najneskôr do 24 hodín po prevzatí zásielky túto rozbaľte a vykonajte kontrolu zásielky po rozbalení. V prípade poškodenia pod obalom nás ihneď kontaktujte a my zaistíme nápravu. Po tejto dobe už nie je možné reklamáciu poškodenej zásielky uznať. Chyby funkčnosti sú riešené v súlade so záručným listom.

 

5.Dopravné


Dopravnésa počítapodľa celkovejhmotnostiobjednaného tovarua platípre územieSRnasledovne:


1. Zásielkováspoločnosť -balíky

- Zásielkys hmotnosťou0,1-5kg, prepravnéčiní8,40 Euro


2.Zásielkováspoločnosť -balíky

- Zásielkys hmotnosťou 6 -15kg, prepravnéčiní12 Euro


3. Zásielkováspoločnosť

- Zásielkys hmotnosťou 16 -30kg, prepravnéčiní18 Euro


4.Zásielkováspoločnosť -palety

- Zásielkys hmotnosťou31 -150kg, prepravnéčiní25 Euro


5.Zásielkováspoločnosť -palety

- Zásielkys hmotnosťou151 -250kg, prepravnéčiní30 Euro


Vprípade platbynadobierkuje účtovanýpoplatokzadobierkuvo výške8 Euro zhodnýuvšetkýchspôsobovdopravy.

Uvybranéhotovaru jev rámcibonusovýchakciíDOPRAVAZADARMO.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehotatovaru salíši vzávislosti nakonkrétnejznačke, modelu adizajnovomprevedení.Niektorémodelysú bežnédostupné naskladePredávajúceho, výrobcu alebodovozcu, inéje nutnézadávaťdo výrobynazákazku.Aktuálnu dostupnosťbudeoverenápoprijatíobjednávky alebonazáklade dopytuzaslanézáujemcomo kúpunanáše-mail rbobchodsk@gmail.com nebo na tel. 0949 476 255.

Predávajúcivšak nemôževždyzaručiťjej dodržiavanie, atopredovšetkým zdôvodovvýpadkuvdodávkachvýrobcovadovozcovobjednaného tovaru, nedostupnostitovaru uvýrobcu alebodovozcuapod. Dodávateľ savšakzaväzujevyvinúťmaximálne úsilienazabezpečeniečonajrýchlejšieabezproblémovédodávkyobjednanéhotovaru.Opredĺženiedodacej lehotybude predávajúcičo najskôrinformovaťzákazníka.Pokiaľ zákazníknebudesúhlasiťso zmenenýmtermínomdodania, môže zákazníksvojuobjednávkubezpostihustornovaťpri dodržanípodmienokstornaďalej uvedenýchvtýchto obchodnýchpodmienkach.

7.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

8.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

9.Doručovanie :

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

10.Dokladyazáručné listy

Záručnádobaje 2roky, pokiaľ nie jezáručným listomstanovené inak. Záručnýlistbýva súčasťoudodanéhotovaru.Aknie, je lehotadanádaňovýmdokladomalebo jezákonná. Dodávkajedoručovanánadoklad "PREPRAVNÉ LIST". Na ňomjepotvrdenéaj prijatieprípadnédobierkyvodičom.Natovar Vámcca do14tichdnízašlemedaňovýdoklad.Vprípade platbyprevodom nazálohovúfaktúruvystavujemedaňovýdokladnaplatbu, ktorý v prípade, že sa jednáododávkuv rovnakom mesiacizasielamespolusvyúčtovanífaktúrou. Ak samesiacelíšia,zasielamedoklad oplatbezvlášť.

11. Reklamačný poriadok

Kupujúci je v prípade reklamácie povinný o tom písomne (e-mailom) informovať predávajúceho. V takomto oznámení prosím čo najpodrobnejšie popíšte dôvod reklamácie. My vás potom do troch pracovných dní budeme informovať o ďalšom postupe vo vybavovaní reklamácie. V ostatnom sa reklamácie riadia platnými zákonmi, najmä Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávaného tovaru. Na všetok tovar objednaný prostredníctvom e-shopu je poskytovaná záručná lehota jednotlivo špecifikovaná u výrobku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o dobu po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Prevzatie tovaru, jeho zaplatenie a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu.

Ak sa tovar odovzdá dopravcom v porušenom obale alebo ak má kupujúci pochybnosti, že prepravca dodal tovar nevykazujúcich vady, spíše s prepravcom Zápis o reklamácii tovaru.
K tovaru je spravidla vystavený záručný list, ktorým zákazník spolu s faktúrou preukazuje pôvod tovaru pri reklamácii. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, postačuje pri reklamácii doloženie pôvodu tovaru faktúrou.

Kupujúci si pri vybaľovaní tovaru počína tak, aby obal nezničil a obal uschoval. Ak zákazník vady tovaru, musí o nich informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. O zistených nedostatkoch informuje zákazník dodávateľa písomne, pričom uvedie charakteristiku závad. Tovar, ktorý je dodávaný v demontovanom stave, je potrebné skompletizovať podľa priloženého návodu. Ak nebude pri kompletizácii postupovať podľa návodu, nemožno uplatňovať reklamáciu tovaru. V prípade, že je nutné doručiť reklamovaný tovar na opravu u dodávateľa, je nutné tento tovar dopraviť vo vyhovujúcom obale, najlepšie originálnym. Ak nebude tovar pri preprave dostatočne chránené, nie je dodávateľ povinný reklamáciu uznať. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

Reklamáciu je možné uplatniť len v prípade kompletnosti tovaru.
Zákazník môže pri reklamácii uplatňovať nasledujúce nároky:
dodanie chýbajúceho tovaru alebo jeho častí opravu závad výmenu tovaru za bezchybný v prípade, že je vada neodstrániteľná alebo sa už rovnaká chyba najmenej dvakrát opakovala

Reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
- Tovar bol neodborne skompletizovaný, napojené, používané alebo ošetrované
- Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nie sú obvyklé u daného typu výrobku
- Tovar nebol poškodený živlami
Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej lehoty, jedná sa o opravu platenú.

12.Ochranaosobnýchúdajov

Prevádzkovateľobchodusa týmtoneodvolateľnezaväzuje, že Vašeosobnéúdajenepoužijena iné účely, nežje plnenieVašichobjednávok, najmäsa potomzaväzuje, že tieto údajeneodovzdácudzej osobe, atoani zaúplatu, anizadarmo.

 

13.MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.14.Ostatné   dojednania

Zaslanímobjednávkyprostredníctvome-shopu, e-mailom alebo telefonicky, zákazníkakceptujevyššie popísanéObchodnépodmienky.Vyhradzujemesi právotechnickýchzmien vpopise tovaru. Technickéúdajek výrobkompreberané odvýrobcov alebodistribútorov , naša spoločnosťneručíza ichsprávnosť. Hocisa maximálnesnažímeudržiavaťvšetky údajeovýrobkochaktuálne,tak samôže stať, ževýrobca vykonalnejakúmenšiutechnickúzmenu,bez toho, abynámtooznámil.

Našaspoločnosťako prevádzkovateľapredajcanezodpovedá zazlývýberspotrebiča, ktorýzákazníkvykoná.Voľbavhodnéhospotrebiča jeovplyvnenáindividuálnymipodmienkamiukonkrétnehozákazníka. Odporúčamepred kúpoukonzultovaťstavkomínaatepelnéstratybudovyaďalšie súvisiaceotázky sodborníkom(miestnym kominárom, krbárom, projektantomapod), ktorý posúdiindividuálnestavapotreby ukonkrétnehozákazníka.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internet

©RB Business 2015

Blog - články a rady

Liatinové krbové vložky KF Design

 

Odporúčáme - tipy na výrobky

Haas+Sohn - kachle a krby

 

Logo
KRBOVÉ - KACHLE - KRBY.SK
08:00 - 17.00
2022 RB Business Slovakia, s. r. o.