Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky - nákupný rád
 
 
 

1.Predávajúci  prevádzkovateľ

Obchodnépodmienkya reklamačný poriadokbližšie vymedzujúaupresňujú právaa povinnostipredávajúcehoakupujúceho. Prevádzkovateľominternetovéhoobchodu naadresewww.krbove-kachle-krby.sk je spoločnosťRBBusinessSlovakia, s. r. o.so sídlomŠupkova 43/3, 976 81 Podbrezová , IČO: 45550026, DIČ: SK2023117437

Predávajúcim je spoločnosť RB Business Slovakia, s. r. o., RB Shop, s. r. o. nebo Bánik, s. r. o.


Všetky zmluvné vzťahysú uzatvorenévsúladesprávnymporiadkom Slovenskejrepubliky.Ak je zmluvnoustranouspotrebiteľ, riadia sa vzťahyneupravenéobchodnýmipodmienkamiObčianskymzákonníkom(č.40/1964Zb.)Azákonom oochranespotrebiteľa(č.634/1992Zb.). Ak je zmluvnoustranouinýsubjekt, riadia sa vzťahyneupravenéobchodnýmipodmienkamiobchodnýmzákonníkom(č.513/1991Zb.), Všetko v znenínoviel.

2.Ceny tovaru
Cenyujednotlivéhotovaru súuvádzané vrátaneDPHv zákonnejvýške.U tovaruoznačenéhoakoAkčná zľavaaleboVýpredajplatíšpeciálnazníženácenalen dovypredaniazásobtovaru alebo ukončenieplatnosti.Vprípade objednaniatovaru zašpeciálnuakciovú cenu, ktoré je užvypredané, bude otejto skutočnostizákazníkinformovanýčonajskôr.Predávajúcisivyhradzujenedodaťobjednanýtovar vprípade, že dodávateľzvýšilcenu tohtotovaru aleboje užvypredané. Vtomto prípade môžezákazníkpotvrdiťobjednávkuna tovarv novejakutálnícene aleboobjednávkubezpostihustornovať.

3.Spôsobplatby

Platbaza tovar jemožné vykonaťnadobierkuvhotovostipri odovzdaníobjednaného tovaru, alebovopred nazáklade zálohovejfaktúrybankovýmprevodom.Tovar musí byťuhradenémaxdo30dnípo zaslanízálohovejfaktúry, inak jeobjednávkapovažovanázaneplatnú. Pri platbev hotovostiodovzdávatepeniaze (kúpnu cenu)prepravcovi-vodičovi, tenVámnaopakodovzdápotvrdenkuo zaplatení, resp. faktúrusplatbouza hotové.

4. Doprava
Doprava tovaru prebieha nasledujúcim spôsobom:
Prepravnou službou Raben Logistics, Slovenskou poštou alebo vlastnými dopravnými prostriedkami predávajúceho.

O termíne dovozu tovaru je zákazník informovaný dodávateľom zpravidla 1-3 dni vopred. Cena za dopravu tovaru na území ČR a SR je stanovená podľa aktuálneho cenníka dopravy a zákazník si pri objednávke môže zvoliť aký druh odberu tovaru zvolí a za akých cenových podmienok. Tovar bude dodaný na miesto, ktoré uvediete vo svojej objednávke. Obvyklý čas doručovania je v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00 hod Prepravca by mal telefonicky avizovať dodanie 30 min - 1 hod vopred. Zákazník je povinný zabezpečiť v dohodnutý deň človeka, ktorý prevezme tovar (buď sám zákazník, alebo ním poverený človek). Zákazník sa môže s dopravcom dohodnúť na čase doručenia zásielky, doručenie zásielky je možné v prípade potreby odložiť na druhý deň, kedy sa môže závoz po dohovore bezplatne zopakovať.

Nie je povinnosťou vodiča sťahovať zásielky do bytov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Objednaný tovar rozvážame po území Českej republiky a Slovenské republiky. Tovar, ktorý Vám bude dodaný vo viditeľne poškodenom obale zásadne nepreberajte a vráťte ho prepravcovi a do prepravného listu vyznačte dôvod neprevzatia - "poškodená zásielka". My zariadime dodanie náhradného bezchybného tovaru, samozrejme zadarmo. Upozorňujeme Vás, že momentom prevzatia tovaru (tj podpisom prepravného listu) na seba preberáte riziko za poškodenie tovaru pri preprave a nebude teda možné následne z tohto dôvodu tovar reklamovať. Preto prosím pred prevzatím veľmi dôkladne skontrolujte úplnosť a celistvosť prepravného obalu, až potom tovar preberte. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave Vám nebudú účtované žiadne dodatočné náklady. Ďalej najneskôr do 24 hodín po prevzatí zásielky túto rozbaľte a vykonajte kontrolu zásielky po rozbalení. V prípade poškodenia pod obalom nás ihneď kontaktujte a my zaistíme nápravu. Po tejto dobe už nie je možné reklamáciu poškodenej zásielky uznať. Chyby funkčnosti sú riešené v súlade so záručným listom.

 

5.Dopravné

Dopravnésa počítapodľa celkovejhmotnostiobjednaného tovarua platípre územieSRnasledovne:


1. Zásielkováspoločnosť -balíky

- Zásielkys hmotnosťou0,1-5kg, prepravnéčiní8,40 Euro


2.Zásielkováspoločnosť -balíky

- Zásielkys hmotnosťou 6 -15kg, prepravnéčiní12 Euro


3. Zásielkováspoločnosť

- Zásielkys hmotnosťou 16 -30kg, prepravnéčiní18 Euro


4.Zásielkováspoločnosť -palety

- Zásielkys hmotnosťou31 -150kg, prepravnéčiní25 Euro


5.Zásielkováspoločnosť -palety

- Zásielkys hmotnosťou151 -250kg, prepravnéčiní30 Euro


Vprípade platbynadobierkuje účtovanýpoplatokzadobierkuvo výške8 Euro zhodnýuvšetkýchspôsobovdopravy.

Uvybranéhotovaru jev rámcibonusovýchakciíDOPRAVAZADARMO.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehotatovaru salíši vzávislosti nakonkrétnejznačke, modelu adizajnovomprevedení.Niektorémodelysú bežnédostupné naskladePredávajúceho, výrobcu alebodovozcu, inéje nutnézadávaťdo výrobynazákazku.Aktuálnu dostupnosťbudeoverenápoprijatíobjednávky alebonazáklade dopytuzaslanézáujemcomo kúpunanáše-mail rbobchodsk@gmail.com nebo na tel. 0949 476 255.

Predávajúcivšak nemôževždyzaručiťjej dodržiavanie, atopredovšetkým zdôvodovvýpadkuvdodávkachvýrobcovadovozcovobjednaného tovaru, nedostupnostitovaru uvýrobcu alebodovozcuapod. Dodávateľ savšakzaväzujevyvinúťmaximálne úsilienazabezpečeniečonajrýchlejšieabezproblémovédodávkyobjednanéhotovaru.Opredĺženiedodacej lehotybude predávajúcičo najskôrinformovaťzákazníka.Pokiaľ zákazníknebudesúhlasiťso zmenenýmtermínomdodania, môže zákazníksvojuobjednávkubezpostihustornovaťpri dodržanípodmienokstornaďalej uvedenýchvtýchto obchodnýchpodmienkach.

7.Odstúpenieod zmluvy-stornoobjednávky

Ak nedošloeštek prevzatiu tovaru, je kupujúciajpredávajúcioprávnený odkúpnejzmluvy odstúpiťkedykoľvek.Urobítakprostredníctvome-mailu, kde dopredmetuuvediete-Stornoobjednávkyasvoje menoapriezvisko, prípadne bydliskoačísloobjednávky.


Ak je tovarexpedovaný(alenedodaný) a v tommomenteodstúpikupujúciod zmluvy, potom mápredávajúciprávopožadovať nakupujúcom
úhraduprepravných nákladov a náhradu nákladov spojených s vybavením a náhradu  za expediciu objednávky.


Kupujúci jeoprávnený odstúpiťod tejtozmluvy do7dníod prevzatia tovaru, atobezudaniadôvodu.Vtakomprípade jekupujúci povinný: (a) o tomnajskôrriadnympísomnýmspôsobominformovaťpredávajúcehonaadresepodľačlánku1.týchto Obchodnýchpodmienok (b) potom nepoškodenýanepoužitý tovarzaslaťna svojenáklady vpôvodnomobalea spredajnýmidokladmi(okremfaktúry/dokladuozaplatení) na adresuskladupredávajúcehoŠupkova 43/3, 976 81 Podbrezová. Ak sú tietopodmienky splnené, potompredávajúcivrátikúpnucenukupujúcemu najehoúčet do30tichdníodspätnéhoprevzatia tovaru.

8.Dokladyazáručné listy

Záručnádobaje 2roky, pokiaľ nie jezáručným listomstanovené inak. Záručnýlistbýva súčasťoudodanéhotovaru.Aknie, je lehotadanádaňovýmdokladomalebo jezákonná. Dodávkajedoručovanánadoklad "PREPRAVNÉ LIST". Na ňomjepotvrdenéaj prijatieprípadnédobierkyvodičom.Natovar Vámcca do14tichdnízašlemedaňovýdoklad.Vprípade platbyprevodom nazálohovúfaktúruvystavujemedaňovýdokladnaplatbu, ktorý v prípade, že sa jednáododávkuv rovnakom mesiacizasielamespolusvyúčtovanífaktúrou. Ak samesiacelíšia,zasielamedoklad oplatbezvlášť.

9. Reklamačný poriadok

Kupujúci je v prípade reklamácie povinný o tom písomne (e-mailom) informovať predávajúceho. V takomto oznámení prosím čo najpodrobnejšie popíšte dôvod reklamácie. My vás potom do troch pracovných dní budeme informovať o ďalšom postupe vo vybavovaní reklamácie. V ostatnom sa reklamácie riadia platnými zákonmi, najmä Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávaného tovaru. Na všetok tovar objednaný prostredníctvom e-shopu je poskytovaná záručná lehota jednotlivo špecifikovaná u výrobku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o dobu po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Prevzatie tovaru, jeho zaplatenie a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu.

Ak sa tovar odovzdá dopravcom v porušenom obale alebo ak má kupujúci pochybnosti, že prepravca dodal tovar nevykazujúcich vady, spíše s prepravcom Zápis o reklamácii tovaru.
K tovaru je spravidla vystavený záručný list, ktorým zákazník spolu s faktúrou preukazuje pôvod tovaru pri reklamácii. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, postačuje pri reklamácii doloženie pôvodu tovaru faktúrou.

Kupujúci si pri vybaľovaní tovaru počína tak, aby obal nezničil a obal uschoval. Ak zákazník vady tovaru, musí o nich informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. O zistených nedostatkoch informuje zákazník dodávateľa písomne, pričom uvedie charakteristiku závad. Tovar, ktorý je dodávaný v demontovanom stave, je potrebné skompletizovať podľa priloženého návodu. Ak nebude pri kompletizácii postupovať podľa návodu, nemožno uplatňovať reklamáciu tovaru. V prípade, že je nutné doručiť reklamovaný tovar na opravu u dodávateľa, je nutné tento tovar dopraviť vo vyhovujúcom obale, najlepšie originálnym. Ak nebude tovar pri preprave dostatočne chránené, nie je dodávateľ povinný reklamáciu uznať. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

Reklamáciu je možné uplatniť len v prípade kompletnosti tovaru.
Zákazník môže pri reklamácii uplatňovať nasledujúce nároky:
dodanie chýbajúceho tovaru alebo jeho častí opravu závad výmenu tovaru za bezchybný v prípade, že je vada neodstrániteľná alebo sa už rovnaká chyba najmenej dvakrát opakovala

Reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
- Tovar bol neodborne skompletizovaný, napojené, používané alebo ošetrované
- Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nie sú obvyklé u daného typu výrobku
- Tovar nebol poškodený živlami
Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej lehoty, jedná sa o opravu platenú.

10.Ochranaosobnýchúdajov

Prevádzkovateľobchodusa týmtoneodvolateľnezaväzuje, že Vašeosobnéúdajenepoužijena iné účely, nežje plnenieVašichobjednávok, najmäsa potomzaväzuje, že tieto údajeneodovzdácudzej osobe, atoani zaúplatu, anizadarmo.

11.Ostatnédojednania

Zaslanímobjednávkyprostredníctvome-shopu, e-mailom alebo telefonicky, zákazníkakceptujevyššie popísanéObchodnépodmienky.Vyhradzujemesi právotechnickýchzmien vpopise tovaru. Technickéúdajek výrobkompreberané odvýrobcov alebodistribútorov , naša spoločnosťneručíza ichsprávnosť. Hocisa maximálnesnažímeudržiavaťvšetky údajeovýrobkochaktuálne,tak samôže stať, ževýrobca vykonalnejakúmenšiutechnickúzmenu,bez toho, abynámtooznámil.

Našaspoločnosťako prevádzkovateľapredajcanezodpovedá zazlývýberspotrebiča, ktorýzákazníkvykoná.Voľbavhodnéhospotrebiča jeovplyvnenáindividuálnymipodmienkamiukonkrétnehozákazníka. Odporúčamepred kúpoukonzultovaťstavkomínaatepelnéstratybudovyaďalšie súvisiaceotázky sodborníkom(miestnym kominárom, krbárom, projektantomapod), ktorý posúdiindividuálnestavapotreby ukonkrétnehozákazníka.

©RB Business 2015

Blog - články a rady

Liatinové krbové vložky KF Design

 

Odporúčáme - tipy na výrobky

Haas+Sohn - kachle a krby

 

Logo
KRBOVÉ - KACHLE - KRBY.SK
08:00 - 18.00
2020 RB Business Slovakia, s. r. o.
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.